Prakijk YinJan Nijmegen
 

Algemene voorwaarden en Privacy verklaring


Algemene (betalings-) voorwaarden van Praktijk YinJan

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Praktijk YinJan met de cliënt gesloten overeenkomsten (mondeling of schriftelijk) inzake onderzoek en/of behandeling in de ruimste zin van het woord en voorts met betrekking tot het leveren van alle (andere) diensten en/of goederen.

2. Enige afwijking van deze betalingsvoorwaarden is slechts van kracht indien Praktijk YinJan daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. Niet of nog niet uitoefenen van een of meerdere op grond van deze betalingsvoorwaarden aan Praktijk YinJan toekomende rechten, leidt niet tot verval van deze rechten.

3. Betaling van de declaraties dient zodanig te geschieden dat uiterlijk 7 dagen na de factuurdatum Praktijk YinJan de beschikking heeft gekregen over het factuurbedrag. Dit  door storting op de op de factuur vermelde rekening van Praktijk YinJan.

4. Indien bij verhindering voor een afspraak binnen 24 uur voor de afgesproken tijd wordt afgezegd, wordt het consult of de intake in rekening gebracht. Afzeggen uitsluitend telefonisch.

5. Praktijk YinJan is, in gevallen dat daartoe naar haar oordeel duidelijke aanleiding bestaat, te allen tijde gerechtigd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidstelling door de cliënt te verlangen.

6. Door het enkele feit dat Praktijk YinJan op de vervaldatum van de factuur niet de beschikking heeft verkregen over het volledige bedrag van zijn factuur, is de debiteur zonder enige nadere herinnering, aanmaning of ingebrekestelling in verzuim.

7. Voor rekening van de debiteur komen alle door Praktijk YinJan te maken kosten in verband met
invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. Zolang Praktijk YinJan zelf met invordering bezig is, bedragen de buitengerechtelijke kosten 15 % van de vordering met een minimum van € 40.-.

8. Praktijk YinJan behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven voor onderzoeken, behandelingen en/of begeleiding, etc. te wijzigen.

9. Door het enkele feit van achterstand in betaling door de debiteur zijn, ondanks enig andersluidend bedrag door enkele sommatie van Praktijk YinJan tot algehele betaling, ook alle overige door de debiteur aan Praktijk YinJan verschuldigde bedragen ineens opeisbaar.

10. Op alle tussen Praktijk YinJan en de cliënt gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

11. Ieder beroep op schuldvergelijking wordt uitgesloten.


Privacy verklaring

Voor een goede massagetherapie behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeute, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst). Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik eventueel, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener. Bijvoorbeeld bij de huisarts of fysiotherapeut.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

1. zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens,

2. er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.
Als jouw behandelend massagetherapeute heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

1. Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

2. Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

3. Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).

4. Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen en ik kan voldoen aan mijn bedrijfsadministratieve verplichtingen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.


Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.
jouw naam, adres en woonplaats
jouw geboortedatum
de datum van de behandeling
een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
de kosten van het consult


Algemene voorwaarden Praktijk YinJan

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Met zorgaanbieder wordt bedoeld: Praktijk YinJan
Met Cliënt wordt bedoeld: natuurlijke persoon die een behandeling bij Praktijk YinJan afneemt.
LVNT: Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten
RBCZ: Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Register therapeut RBCZ no 210277R een registratie- en certificeringsorganisatie voor op hbo-niveau opgeleide therapeuten die werkzaam zijn in de complementaire zorg.
Overeenkomst: de overeenkomst tot een door de cliënt toegestane behandeling die de zorgaanbieder en de cliënt – na een intakegesprek – mondeling zijn aangegaan, waarbij de zorgaanbieder een inspanningsverplichting en de cliënt een medewerkingsverplichting aangaat.
Behandeling: het, na toestemming van de cliënt, door de zorgaanbieder doen van onderzoek en behandeling, met de disciplines genoemd op deze website alsmede het verlenen van andere diensten, met inbegrip van het geven van adviezen ten behoeve van de cliënt.
Behandelsessie: iedere sessie die deel uitmaakt van de overeengekomen behandeling.

Artikel 2
Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten tussen de zorgaanbieder en de cliënt.
2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen door partijen uitsluitend worden ingeroepen wanneer zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. De overeenkomst komt tot stand doordat de cliënt de door de zorgaanbieder aangeboden behandeling aanvaardt en daarmee aan de zorgaanbieder toestemming geeft deze behandeling uit te voeren.

Artikel 3
Plichten van de cliënt
1. De cliënt is verplicht de zorgaanbieder, zowel gevraagd als ongevraagd, alle voor de overeengekomen behandeling noodzakelijke informatie te verstrekken.
2. Wijzigingen ten aanzien van gezondheid, medicijngebruik, zorgverzekering, adres of telefoonnummer dient de cliënt zo spoedig mogelijk aan de zorgaanbieder door te geven.

Artikel 4
Betalingen
1. Betalingen aan de zorgaanbieder dienen door de cliënt na afloop van iedere behandelsessie te geschieden door het verschuldigde bedrag binnen 8 dagen na de factuurdatum over te maken op de door de zorgaanbieder aangegeven IBAN-rekening.
2. Na het verstrijken van de in de tweede volzin van lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn is de cliënt in verzuim en staat het de zorgaanbieder vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast het factuurbedrag zal dan ook de wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten, waaronder ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt

Artikel 5
Vergoedingen door zorgverzekeraars
1. De kosten van een behandeling worden door de meeste zorgverzekeraars via een aanvullende verzekering geheel of gedeeltelijk vergoed. Of de cliënt recht heeft op een dergelijke vergoeding is afhankelijk van de door de cliënt afgesloten zorgverzekering.
2. De cliënt dient zich tijdig op de hoogte te stellen van zijn verzekeringsvorm en -voorwaarden en dient zich er tijdig van te vergewissen of en in welke mate de overeen te komen of overeengekomen behandeling door zijn zorgverzekeraar wordt vergoed.
3. De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor enig verschil tussen de tussen de door hem bij de cliënt in rekening gebrachte behandelkosten en de dienaangaande door de cliënt van zijn zorgverzekeraar ontvangen of te ontvangen vergoedingen.

Artikel 6
Afspraken annuleren
1. Indien de cliënt voor een afgesproken behandelsessie verhinderd is, dient deze de zorgaanbieder hiervan ten minste 24 uur tevoren op de hoogte te stellen. Een niet of niet tijdig geannuleerde behandelsessie wordt door de zorgaanbieder bij de cliënt in rekening gebracht. De zorgaanbieder kan hiervan afwijken, bijvoorbeeld in geval van plotselinge ziekte dan wel overmacht.
2. Een annulering binnen 48 uur voor aanvang van de afspraak, dient telefonisch te geschieden. Bij een annulering via de telefoonbeantwoorder van de zorgaanbieder geldt het tijdstip van de ontvangst van het annuleringsbericht door de zorgaanbieder als tijdstip van de melding van de verhindering.
3. De zorgaanbieder heeft het recht een afgesproken behandelsessie te annuleren. Door plotselinge ziekte dan wel overmacht kan er sprake zijn van annulering op korte termijn. De zorgaanbieder zal alsdan zo spoedig mogelijk, in overleg met de cliënt, een nieuwe afspraak maken ter vervanging van de geannuleerde behandelsessie. De cliënt is, conform artikel 3 lid 2 van deze Algemene Voorwaarden, gehouden de zorgaanbieder te doen beschikken over zijn actuele adres- en telefoongegevens.

Artikel 7
Aansprakelijkheid
1. De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing van of schade aan goederen van de cliënt ontstaan op of nabij het praktijkadres van de zorgaanbieder.
2. De zorgaanbieder is, als lid van de LVNT, collectief verplicht verzekerd voor beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid.
3. De aansprakelijkheid van de zorgaanbieder voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met het uitvoeren van de overeenkomst dan wel het verrichten van diensten is beperkt tot het bedrag waarop de door de zorgaanbieder gesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak op een uitkering geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
4. Alle aanspraken jegens de zorgaanbieder vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld binnen 3 maanden nadat de cliënt bekend was of redelijkerwijs had behoren te zijn met de feiten waarop de aanspraken zijn gebaseerd.

Artikel 8
Kwaliteitsbeleid
1. De zorgaanbieder is lid van de LVNT en is bij de RBCZ geregistreerd
2. De kwaliteit en de professionaliteit van de leden van de LVNT worden bevorderd, gestimuleerd en gehandhaafd door het kwaliteitsbeleid van de LVNT. Na- en bijscholing, intervisie, visitatie en een klachtenregeling maken daar deel van uit.

Artikel 9
Klachtenregelingen en tuchtrecht
1. De zorgaanbieder spant zich in de cliënt zo goed mogelijk te behandelen en te bejegenen. Heeft de cliënt desalniettemin klachten dienaangaande, dan dient de cliënt deze allereerst voor te leggen aan en te bespreken met de zorgaanbieder.
2. Wanneer de klacht op de in lid 1 van dit artikel genoemde wijze niet of niet geheel het door de cliënt gewenste resultaat heeft opgeleverd, kan deze alsnog een klacht indienen bij de LVNT of bij de RBCZ. De zorgaanbieder neemt deel aan de Klachtenregeling van de LVNT en is tevens gebonden aan de Klachtenregeling van de RBCZ. Op de websites van de LVNT en van de RBCZ treft u hierover informatie aan.

Artikel 10
Toepasselijk recht en forum
Op de rechtsverhouding tussen de zorgaanbieder en zijn of haar cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Deze algemene voorwaarden kunnen worden herzien indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken.